Artikel.1. Onderwerp
Deze algemene gerbuiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") bepalen de gebruiksvoorwaarden van de diensten (hierna "Diensten") die op de website www.corsica-ferries.fr of zijn mobiele app (hierna « Website ») worden aangeboden. Deze Voorwaarden gelden ook voor alle andere gebruiken of uitbreidingen van de Website op bestaande of toekomstige social media en/of communautaire netwerken.
Elke volwassen persoon die toegang heeft tot de Website, ongeacht de aard (particulier of professioneel), de plaats, de voorwaarden voor verbinding met de Website, het doel van zijn toegang tot de Website en/of het gebruik van de Diensten, is een gebruiker (hierna "Gebruiker").
De Gebruiker moet instemmen met deze Voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Zodra de Gebruiker op de Website navigeert en een account aanmaakt, komt de aanvaarding tot stand.

Artikel.2. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
De Gebruiker wordt verondersteld alle Voorwaarden te kennen en te aanvaarden door de verbinding met de Website en het gebruik van de Diensten, ongeacht de gebruikte digitale ontvangstterminals.
De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Charter voor de persoonsgegevens en Cookies.
De Gebruiker wordt verzocht geen gebruik te maken van de Website of de Diensten, indien hij/zij de hierboven vermelde documenten niet of slechts gedeeltelijk aanvaard.
CORSICA FERRIES kan op elk moment de tekst van de Voorwaarden wijzigen. De Gebruiker wordt geïnformeerd, dat de versie van kracht, diegene is die op de Website staat, op de datum van toegang tot één van de Diensten. De Gebruiker erkent en aanvaart deze, zonder beperking, en verplicht zich ertoe ernaar te verwijzen tijdens elke verbinding.

Article.3. Inschrijving tot de diensten en ID-beheer
De verschillende Diensten van CORSICA FERRIES kunnen worden geraadpleegd door de Gebruiker door het aanmaken van een persoonlijk account.
CORSICA FERRIES heeft het recht om op elk moment, met of zonder voorafgaande bekendmaking, een deel of alle Diensten te wijzigen of te verwijderen.
Artikel 3.1 Inschrijvingsvoorwaarden tot de Diensten
Men heeft toegang tot de Website via een computer, telefoon of mobiele terminal die aangesloten is op een telecommunicatienetwerk volgens de communicatieprotocollen van het internet. CORSICA FERRIES stelt geen van de hierboven beschreven materiële middelen ter beschikking van de Gebruiker.
De kosten voor de toegang en de navigatie op de Website zijn exclusief ten laste van de Gebruiker. Toegang tot de Diensten voor Gebruikers is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. De Gebruiker verklaart de Diensten enkel voor privé-gebruik te reserveren.
De toegang tot de Dienst is voorbehouden aan volwassen personen die over al hun capaciteiten beschikken. De Website is zowel op particulieren als professionals gericht.
De Gebruiker moet de gegevns verstrekken waarmee hij/zij kan worden geïndetificeerd.
Om een account aan te maken, moet de Gebruiker een registratieformulier invullen met zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals de naam, voornaam, e-mailadres, postcode en wachtwoord. Hiermee kan hij vervolgens geintificeerd worden en gemakkelijker toegang krijgen tot de Diensten.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie op dit formulier in te vullen. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze informatie bij te werken bij elke verandering in zijn/haar situatie.
Artikel 3.2 Beheer van de identificatiegegevens
Het e-mailadres en/of het accountnummer en het wachtwoord (hierna "ID's") staan elke Gebruiker toe om zichzelf te identificeren en toegang te krijgen tot de Diensten. Deze zijn persoonlijk en vertrouwelijk en kunnen enkel gewijzigd worden op verzoek van de houder.
Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar ID’s en verbindt zich ertoe deze geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van de ID’s, moet de Gebruiker CORSICA FERRIES onmiddellijk op de hoogte brengen. De Gebruiker kan dan vragen om de ID’s te vervangen wanneer er risico bestaat dat deze door een derde worden gebruikt.
Elke Gebruiker is daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst (en) die onder zijn/haar identificatie worden gereserveerd. Elke verbinding of gegevensoverdracht met behulp van de identificatiegegevens wordt geacht te zijn gemaakt door de Gebruiker en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan CORSICA FERRIES niet verantwoordelijk worden gehouden voor het frauduleus gebruik van de ID’s van de Gebruiker door een derde.

Article.4. Toegang tot diensten en onderbreking van diensten
4.1 Beschikbaarheid van de Website
CORSICA FERRIES verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de toegang en werking van de site 24 uur per dag, 7 dagen per week zonder onderbreking wordt aangeboden. CORSICA FERRIES is echter niet verantwoordelijk in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website en Diensten:
(i) in geval van onderhoud van de Website, of van de servers waarop deze gehost is,
(ii) in geval van externe gebeurtenissen die buiten hun wil liggen,
(iii) als gevolg van overmacht.
4.2 Onderbreking van de toegang
CORSICA FERRIES heeft het recht om de toegang tot de Diensten te onderbreken:
(i) in geval van verlies, diefstal en/of gebruik van de ID’s van de Gebruiker, die de Vervoerder hiervan op de hoogte heeft gebracht,
(ii) in geval van verkeerd gebruik van de bepalingen,
(iii) in geval van onderhoudswerkzaamheden. CORSICA FERRIES is niet aansprakelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen hiervan voor de Gebruiker.
CORSICA FERRIES kan op elk moment de kenmerken van de Diensten op de Website stopzetten of wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en de Gebruiker kan hiervoor geen schadevervoeding eisen aan CORSICA FERRIES. De Voorwaarden die gelden voor de Gebruiker, zijn deze van kracht op het moment van de verbinding en/of de reservering van Diensten. In geval van wijziging van deze Voorwaarden, zal CORSICA FERRIES de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen met alle middelen.

Artikel.5. Verplichtingen van de gebruikers
Wij melden de Gebruiker dat alle geldende wet-en regelgeving op internet van toepassing is.
Tijdens de inschrijving en bij het gebruik van de verschillende Diensten, stemt de Gebruiker ermee in, met betrekking tot CORSICA FERRIES, andere geregistreerde Gebruikers en in het algemeen tot alle derden, om:
- Nauwkeurige, actuele, waarheidsgetrouwe en volledige gegevens in te vullen ;
- Geen verkeerde of verouderde gegevens te verschaffen;
- Zich geen identiteit, titel of staat van een derde toe te eigenen (gedeeltelijk of volledig);
- De toegangsvoorwaarden te respecteren en zijn/haar ware identiteit niet te verbergen door verbinding te maken met de persoonlijke gegevens van een andere Gebruiker;
- ID’s vertrouwelijk te houden en niet door te geven aan derden;
- CORSICA FERRIES op de hoogte brengen van alle logische en technische storingen en afwijkingen die hij/zij kan tegenkomen en ontdekken, zoals met name frauduleus gebruik van een account.
Indien bovenvermelde principes niet werden nageleefd, heeft CORSICA FERRIES het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, die Gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren of te weigeren tot een deel van of alle Diensten.

Elke geregistreerde Gebruiker verbindt zich tot CORSICA FERRIES, andere geristreerde Gerbuikers en in het algemeen tot derden, om geen:
- Lasterlijke, beledigende, intimiderende of bedreigende opmerkingen in strijd met andermans rechten, te verspreiden;
- Misdaden tegen de menselijkheid te verdedigen of aan te zetten tot raciale haat of pedofilie;
- Valse identiteit te creëren of zich voor te doen als een derde;
- Besmetten met virussen, een Trojaans paard, of andere schedelijke en vernietigende programma’s;
- Geheel of gedeeltelijke reproductie van werken zonder toestemming van de eigenaar van de auteursrechten;
- De reproductie en/of het gebruik van het merk, de bedrijfsnaam, het logo of een onderscheidend teken en in het algemeen alle gegevens van welke aard dan ook, redactioneel, grafisch of andere van de Uitgever of een derde;
- Een poging tot inbreuk op de Website of het informatiesysteem te doen en informatie gedeeltelijk of volledig te wijzigen;
- Diensten of persoonsgegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden;
- Producten of diensten van de Website aan te bieden tegen compensatie;
- Toegang of gebruik van de Website te verhinderen;
- Elementen of vermeldingen van de Website te wijzigen;
De Gebruiker stemt ermee in, CORSICA FERRIES te vrijwaren voor schade die direct of indirect in verband staat met de niet-naleving van deze garanties.
Elke Gebruiker die deze Voorwaarden niet naleeft is aansprakelijk voor civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

Artikel.6. Verantwoordelijkheid
Tijdens de verbinding met de Website stemt elke Gebruiker ermee in om niet in strijd met de wet te handelen en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te respecteren. Elke overtreding kan gerechtelijke procedures of sancties tot gevolg hebben voor de Gebruiker.
CORSICA FERRIES wijst alle aansprakelijkheid af in geval van gebruik in tegenstrijding met deze Voorwaarden.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om op elke klacht te reageren. De Gebruiker is aansprakelijk tegenover CORSICA FERRIES en/of derden voor alle materiële en/of immateriële, directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die door hem/haar veroorzaakt wordt, en/of zijn/haar begeleiders in geval van niet-conform gebruik. De Gebruiker zal geen schadevergoeding en/of claim, van welke aard dan ook, eisen van CORSICA FERRIES of haar moeder-of dochterondernemingen, filialen, vertegenwoordigers, werknemers, partners, als gevolg van een schending op deze voorwaarden.
De Gebruiker zal hen vergoeden, op elk moment en bij het eerste verzoek, voor schade en/of elk verzoek, actie, klacht van derden als gevolg van een overtreding op deze voorwaarden. Deze garantie dekt zowel alle schadevergoedingen, ongeacht hun oorsprong (direct of indirect), juridische kosten, honoraria van deskundigen, gerechtskosten en belastingkosten.


Artikel.7. Intellectuele eigendom
Het is voor de Gebruiker verboden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, verwante rechten, sui generis recht van de producent dan databases, merkenrecht, domeinnamen...) van CORSICA FERRIES en/of derden.
CORSICA FERRIES bezit alle intellectuele eigendomsrechten zowel op de structuur als op de inhoud van de Website (teksten, logo's, afbeeldingen, geluidselementen, software, pictogrammen, lay-out, database ...) of heeft deze rechten verworven voor het gerbuik van de structuur en de inhoud van de Website, zonder enige beperking.
CORSICA FERRIES verleent het recht aan de Gebruiker om gebruik te maken van de Website voor strikte privé-behoeften, met uitsluiting van lucratief gebruik. In geval van professioneel gebruik, dient de Gebruiker de uitrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming te krijgen van CORSICA FERRIES.
De Geruiker mag geen elementen (volledig of gedeeltelijk) van de Website reproduceren, vertegenwoordigen, aanpassen, vertalen of wijzigen, op welke manier of voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van CORSICA FERRIES.
Het downloaden van bepaalde elementen, met name teksten, foto’s door de Gebruiker, kan worden toegestaan door CORSICA FERRIES. Dit is naar goeddunken van CORSICA FERRIES, die dit op elk moment kan wijzigen of verwijderen. De Gebruiker verbinft zich ertoe geen geschil tegen CORSICA FERRIES te openen op dit gebied. Bij de vaststelling van een onrechtmatige download hebben CORSICA FERRIES en/of derden het recht om de gepaste maatregelen nemen, in geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten.
De merken en logo’s op de Website werden geregistreerd door de eigenaar. Elke reproductie van namen of logo's op welke manier dan ook zonder voorafgaande toestemming van de betreffende eigenaar is verboden.
Het niet naleven van deze geboden kan worden beschouwd als een namaak-piraterij- of oneerlijke concurrentiepraktijk en vormt een brugerlijke en/of strafrechterlijke aanprakelijkheid voor de Gebruiker.
Hypertext links
1. Met uitzondering van websites die met name informatie en/of inhoud verspreiden met een illegaal, politiek, religieus, pornografisch karakter, kan de Gebruiker een hypertext link aanmaken van zijn website naar de Website. Betreffende het gebruik van deze websites, wordt de gebruiker verzocht om te verwijzen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de betreffende website. CORSICA FERRIES heeft niettemin het recht om zich te verzetten en verwerpt alle verantwoordelijkheid voor de informatie of deze websites die via een hyperlink of andere manier verbonden zijn aan hun Website.
2. Hypertext links op de Website kunnen naar andere websites verwijzen. CORSICA FERRIES heeft geen enkele controle over deze websites en hun bronnen en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze websites. CORSICA FERRIES draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal die beschikbaar zijn op deze websites of bronnen. Bovendien kan CORSICA FERRIES niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze websites of bronnen. Ten slotte zal CORSICA FERRIES, voor zover wettelijk toegestaan, niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van de genoemde andere websites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.


Artikel.8. Persoonsgegevens en cookies
De Gebruiker wordt uitgenodigd om de Charter voor Persoonsgegevens en het Cookiebeleid van de Website raad te plegen.


Artikel.9. Bewaring, archivering en verdrag van bewijsstukken
9.1 Bewaring en archivering
CORSICA FERRIES bewaart, gedurende 10 jaar, de contractuele voorwaarden die hen bindt aan de Gebruiker.
9.2 Vedrag van bewijsstukken
CORSICA FERRIES en de Gebruiker communiceren hoofdzakelijk elektronisch. Deze elektronische communicaties tussen CORSICA FERRIES en de Gebruiker zijn rechtsgeldig en vormen toelaatbare, geldige en afdwingbare bewijzen.


Artikel.10: Diverse bepalingen
De ongeldigheid van een deel of van meerdere bepalingen in deze Voorwaarden, als gevolg van een wettelijke of reglementaire bepaling of een definitieve rechterlijke beslissing, houdt niet in dat de andere bepalingen of het deel van de bepaling dat niet ongeldig is, nietig worden verklaard.


Artikel.11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De Website is in het Frans gepubliceerd. De Website is eveneens beschikbaar in andere talen voor het gemak van de Internationale Gebruikers. In geval van tegenstrijdigheden tussen de twee versies, prevaleert de Franse versie boven de anderen.
De niet-naleving door de Gebruiker, ongeacht de locatie, van één van de bepalingen in deze Voorwaarden en in het algemeen elk probleem met de uitvoering of de geldigheid, is onderworpen aan de Franse wetgeving en de Franse rechterlijke instanties.